มทร.อีสาน สู่อันดับที่29 มหาวิทยาลัยสีเขียว

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า
สภา มทร.อีสาน มีมติให้กำหนดนโยบายเรื่องการพัฒนา มทร.อีสาน สู่การเป็น Green University แบบเต็มตัว โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของ มทร.อีสาน ทุกคน
ต้องสื่อสารให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Green University พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนาระบบต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพราะหากทุกคนตระหนักด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้าใจตรงกัน ก็จะทำให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อน Green Universityไปได้อย่างเป็นระบบ อาทิ เรื่องสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมไปถึง สภาพอากาศ และสภาพจิตใจของผู้อาศัย ต้องดีขึ้นอย่างสอดคล้องกันและสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียงได้ ที่สำคัญ มทร.อีสาน ต้องไม่เป็นผู้ก่อมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

ด้านอาจารย์ภานุมาส เรืองทิพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง เปิดเผย ว่า  ในปี 2561 เป็นปีแรกที่ มทร.อีสาน เข้าร่วมการจัดอันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ชื่อว่า UI Green Metric World University Ranking ซึ่งจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกทั้งหมด 719 แห่งร่วมรับการประเมิน และครั้งนั้น มทร.อีสาน อยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศไทย และอันดับที่ 529 ของโลก มีผลคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,925 คะแนน ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ  และเป็นแรงผลักดันการพัฒนา มทร.อีสานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวในปีนี้ด้วย โดยนำข้อมูลผลการประเมินของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ถึงส่วนต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาได้ในปีนี้ และกำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อทำคะแนนให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ 4,000 คะแนน ทั้งนี้ ผลปรากฏว่า ปี 2562 จากการจัดอันดับข้างต้น มทร.อีสาน สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นเกินกว่าปี 2561 ถึง 450 คะแนน และยังทะลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ถึง 375 คะแนน โดยทำคะแนนไปได้ทั้งสิ้น 4,375 คะแนน มีผลการจัดอันดับโลกอยู่ที่ 506 จากทั้งหมด 780 แห่ง และติดอันดับที่ 29 ของประเทศ

อาจารย์ภานุมาส เรืองทิพย์

มทร.อีสาน สู่อันดับที่29 มหาวิทยาลัยสีเขียว